Rr.Vaso Pasha
Tirana,Albania

Organizimi


Dhoma e noterisë në nivel vendor përbëhet nga të gjithë noterët që janë caktuar të ushtrojnë veprimtarinë noteriale në juridiksionin e saj.
Numri minimal i noterëve për një rreth gjyqësor caktohet bashkërisht nga Dhoma Kombëtare e Noterisë dhe Ministria e Drejtësisë.
Për çdo juridiksion të caktuar nga Ministri i Drejtësisë, sipas nenit 16 të këtij ligji, nuk mund të ketë më shumë se një dhomë noterie.
Kur numri i noterëve të caktuar për një rreth gjyqësor është më i vogël se numri minimal i tyre, i caktuar sipas paragrafit të mësipërm, nuk mund të krijohet dhomë noterie. Noterët e këtij rrethi gjyqësor anëtarësohen në dhomën e noterisë të rrethitNoterët organizohen profesionalisht në nivel vendor nëpërmjet dhomave të noterisë që funksionojnë pranë një ose disa rretheve gjyqësore dhe në nivel kombëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, të cilat janë persona juridikë

DHOMA KOMBËTARE E NOTERËVE

PRESIDENTE
Mimoza Sadushaj

ZËVENDES PRESIDENTË
Fatmir Lacej

 


ANËTARË TË KËSHILLIT KOMBËTAR

Mimoza SADUSHAJ
Fatmir LAÇEJ
 Violeta SULKAJ
Genta BRATI
 Julian ZHELEGU
  Xhevahire BRAHJA
 Enkelejda HOXHA
 Albana HOTI
Arben KOPLIKU
Fitnete LIKA
Ardian KAROQE
Islam HYSOLLI

DHOMA E NOTERËVE TIRANË

KRYETAR
Artan Treska


DHOMA E NOTERËVE DURRËS

KRYETARE
Ermira Agaraj


DHOMA E NOTERËVE VLORE

KRYETARE
Vezire Dushi


DHOMA E NOTERËVE KORCË

KRYETAR
Agron Azisllari


DHOMA E NOTERËVE SHKODËR

KRYETAR
Klement Radovani


DHOMA E NOTERËVE GJIROKASTËR

KRYETAR
Genc Nikolla